POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA I BHP

Celem MAKRUM Project Management Sp. z o.o. w zakresie polityki środowiskowej, polityki bezpieczeństwa i higieny pracy jest prowadzenie działalności w sposób przyjazny zarówno dla człowieka jak i środowiska naturalnego, polegający na zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy każdemu pracownikowi zatrudnionemu w organizacji jak i osobom pracującym pod jej nadzorem oraz eliminowaniu lub ograniczaniu do minimum niekorzystnych wpływów naszej działalności na środowisko.     
Świadomi odpowiedzialności za ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia naszej załogi, zapewniamy: 
  • personel oraz środki techniczne i finansowe do realizacji ustalonych zadań w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, 
  • eliminowanie lub ograniczanie substancji szkodliwych dla środowiska, poprzez stosowanie rozwiązań technicznych, technologicznych umożliwiających ograniczanie uciążliwości procesów u źródła, 
  • wykorzystanie postępu technicznego przy wdrażaniu nowych wyrobów i technologii, w celu zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska, a także w celu zapobiegania wypadkom, 
  • prowadzenie niestwarzającej zagrożenia dla środowiska gospodarki odpadami poprzez ich segregację, zabezpieczanie lub przekazywanie do recyklingu czy likwidacji, 
  • ciągłe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników w zakresie zagadnień ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.    

Polityka Ochrony Środowiska i BHP jest realizowana zgodnie z wymogami norm ISO 14001 oraz OHSAS 18001. W celu realizowania założeń niniejszej polityki dokonuje się oceny aktualnego stanu zagrożeń środowiskowych i BHP. Pozwala to identyfikować potrzeby oraz planować i realizować najbardziej istotne działania w zakresie ciągłego doskonalenia ochrony środowiska oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zarząd Spółki deklaruje, że zasady tej polityki są wdrożone, zrozumiałe i znane dla wszystkich pracowników. Skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakości jest przedmiotem stałego zaangażowania i odpowiedzialności Zarządu Spółki.